450% WYNAGRODZENIA

Tak, 450% wynagrodzenia otrzymał prezes za 50 lat pracy. Jest to tzw. nagroda jubileuszowa. Temat ten został zainicjowany przez jeden z komentarzy. Postanowiliśmy się tym zainteresować i zebraliśmy trochę informacji na ten temat. Ponieważ raczej nie należy się spodziewać, że Rada Nadzorcza poinformuje nas o tym, przedstawiamy to co dowiedzieliśmy się na ten temat.

Nagroda jubileuszowa prezesa

W październiku 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

„Rada Nadzorcza  uwzględniając jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej na podstawie przedstawionej dokumentacji pracowniczej (50 lat pracy)  –  wyraża zgodę na wypłatę  prezesowi zarządu p. Jerzemu Krukowi nagrody jubileuszowej w wysokości 450% wynagrodzenia liczonego zgodnie z regulaminem.”

To, co rzuciło się nam w oczy, to niepodanie podstawy prawnej przyznania tego świadczenia oraz  lata pracy (50!).
Według naszej wiedzy sprawa nagrody jubileuszowej nie jest regulowana w Kodeksie Pracy i tym samym nie należy się wszystkim pracownikom. Przyznawanie nagród jubileuszowych dla niektórych pracowników przewidują ustawy jak np. ustawa o służbie cywilnej, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, Karta Nauczyciela itp. Pracodawcy pozostałych grup zawodowych mogą wprowadzić wypłatę pracownikom nagród jubileuszowych poprzez akty wewnętrzne takie jak regulamin czy układ zbiorowy. Co się dotyczy lat pracy to nie spotkaliśmy w regulaminach dotyczących nagród jubileuszowych pozycji dotyczącej 50 lat pracy ponieważ po 40-45 latach pracy prawie wszyscy pracownicy odchodzą na emeryturę.

Wątpliwości

Naszą wątpliwość budzi brak podstawy prawnej Rady Nadzorczej do podejmowania decyzji o wypłacie prezesowi nagrody jubileuszowej. Naszym zdaniem Rada Nadzorcza nie ma żadnych uprawnień ustawowych i statutowych do podejmowania takiej decyzji.
Co ma do wypłaty nagrody jubileuszowej Komisja Rewizyjna?
W prawidłowo funkcjonującej firmie wypłatę nagrody jubileuszowej przygotowuje dział zatrudnienia i płac.
Jak rozumieć słowa „pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej„.
Pozytywna opinia dotycząca czego, prawdopodobnie wniosku. Niestety nie ma takiego określenia, więc możliwe, że nie było żadnego wniosku o przyznanie nagrody. Według sprawozdania RN z 2015 r „pozytywną opinię” wydała Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Eugeniusz Kałdowski.
Członkowie:  Stefan Więckowski,  Stanisława Witka, Krystian Nyz,  Tadeusz Kaszyca,  Magdalena Graczyk.
Co mają znaczyć słowa „na podstawie przedstawionej dokumentacji pracowniczej”
Otóż dokumentacja pracownicza jest to dokumentacja, którą musi prowadzić pracodawca zatrudniający osobę na podstawie umowy o pracę. Obejmuje ona między innymi dokumentację osobową i dokumentację płacową. W przypadku określania stażu pracy trzeba podać na podstawie jakich konkretnie dokumentów to zrobiono. Według naszej informacji są to najczęściej dokumenty respektowane przez ZUS przy ustalaniu prawa do emerytury. Sformułowanie „dokumentacja pracownicza” jest zbyt ogólne i może budzić obawy co do prawidłowości określenia stażu pracy.
W uchwale napisano „450% wynagrodzenia liczonego zgodnie z regulaminem.”
Z jakim regulaminem? Na stronie internetowej Spółdzielni nie ma żadnego regulaminu dotyczącego wynagrodzeń.

Tak, między innymi,  wygląda jednogłośne podejmowanie decyzji  w sprawie niemałych pieniędzy.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza jednogłośnie przyznała prezesowi premię miesięczną w wysokości 25% wynagrodzenia.

*************************************************************************************

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , , | 4 komentarze

PRAWA ROBACTWA

„Jeśli poz­wo­lisz, by ro­bac­two się roz­mnożyło – rodzą się pra­wa ro­bac­twa. I rodzą się piew­cy, którzy będą je wysławiać.”  /Antoine de Saint-Exupéry (z książki Twierdza)/

Spora część spółdzielców widzi, że trzeba podjąć walkę z tym wszystkim co zalęgło się w spółdzielniach mieszkaniowych. W ostatnich dniach zostały podjęte  działania zmierzające do zmiany prawa spółdzielczego.

Co proponuje się zmienić

Społeczny projekt przewiduje m.in. następujące zmiany:

 1.  – pełna jawność i transparentność działalności spółdzielni ( obowiązkowa publikacja na stronie internetowej spółdzielni dokumentów na walne i innych ważnych dokumentów np. umowy usługowe, protokoły z posiedzeń organów itp),
 2. – zakaz zlecania osobom trzecim obsługi czynności administracyjnych należących do zadań spółdzielni,
 3. –  likwidacja sztucznych członków,
 4. –  wysokość wpisowego nie może przekroczyć 1/8 najniższego wynagrodzenia,
 5. – obowiązek kalkulowania opłat  na podstawie kosztów bezpośrednio powiązanych z miejscem ich    powstawania,
 6. – obowiązek prowadzenia oddzielnego rachunku bankowego dla każdego budynku spółdzielczego,
 7. –  wynagrodzenia i nagrody członków zarządu są  jawne,
 8. –  kadencja zarządu, rady i innych wybieralnych organów trwa 3 lata,
 9. – członkowie zarządu wybierani są w drodze konkursu ofert i wybór każdego członka zarządu musi być oddzielnie zatwierdzony przez walne,
 10. – walne może być podzielone na części, jeśli liczba członków spółdzielni przekracza 2000 osób,
 11. – prawo żądania udostępnienia dokumentów spółdzielczych przysługuje nie tylko radzie nadzorczej jako organowi kolegialnemu  ale także każdemu jej członkowi indywidualnie,
 12. – rada nadzorcza musi podjąć czynności kontrolne na wniosek 10 członków spółdzielni we wnioskowanym przez nich zakresie,
 13. –  rada nadzorcza udostępnia terminarz swoich posiedzeń z porządkiem obrad na stronie internetowej spółdzielni,
 14. –  członek spółdzielni ma  prawo uczestniczenia w posiedzeniu rady w charakterze obserwatora z prawem złożenia wniosku o udzielenie mu głosu o charakterze doradczym,
 15. – każdy członek może uczestniczyć w innych częściach walnego, może zabierać głos ale nie może głosować ( może głosować tylko  w trakcie obrad swojej części),
 16. –  spór prawny na drodze sądowej nie może być przyczyną pozbawienia członkostwa,
 17. – każdy  członek spółdzielni ma interes prawny w rozumieniu art 189 kpc w skarżeniu przed sądami powszechnymi uchwał i działań organów spółdzielni,
 18. – spór prawny pomiędzy członkiem spółdzielni a członkiem jej organu nie może być finansowany ze środków spółdzielni (prawników w takim procesie  członkowie zarządu muszą opłacić z własnej kieszeni),
 19. –  zarząd i rada w trakcie walnego  korzystają z pomocy prawnej lub eksperckiej na własny koszt. Osoba, z której pomocy korzystają organy nie ma prawa do osobistego zabierania głosu w trakcie walnego,
 20. –  w spółdzielczym budynku wspólnota powstaje z mocy prawa  jeśli udziały przekształconych w odrębną własność lokali wyniosą 20% ogólnej liczby udziałów,
 21. – zarząd wypłaca powstałej wspólnocie niewykorzystane środki funduszu remontowego,
 22. – za szkody wyrządzone spółdzielni lub członkowi spółdzielni, członkowie zarządu odpowiadają osobistym majątkiem. Roszczenie o naprawienie szkody przysługuje każdemu członkowi spółdzielni i posiadaczowi prawa do lokalu zarządzanego przez spółdzielnię.
 23. – za odmowę wykonania obowiązku  nałożonego przez ustawę członkowie zarządu podlegają grzywnie nie mniejszej niż 5 tyś,
 24. – za uchylanie się od wykonania prawomocnego wyroku członkowie zarządu podlegają grzywnie nie niższej niż 10 tyś zł,
 25. – opłata od pozwu o nałożenie grzywny i   roszczenie  o naprawienie wyrządzonej szkody  wynosi 30 zł,
 26. – udzielanie  przez członków zarządu organom państwa nieprawdziwych informacji o działalności spółdzielni (np. fałszywe zeznania w sądzie) jest  przestępstwem,  do którego zastosowanie  mają art. 272 i 296 KK,
 27. –  przywrócona  zostaje wycofana z ustawy  możliwość uzyskania przez spółdzielnię prawa do gruntu pod budynkiem przez zasiedzenie (chodzi o otwarcie zablokowanej możliwości uwłaszczenia się spółdzielców w budynkach stojących do tej pory na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym),
 28. –  zniesiona zostaje możliwość przenoszenia się hipoteki na wyodrębniane mieszkanie jeśli spółdzielca nie jest zadłużony w spółdzielni,
 29. – przywrócona zostaje możliwość nabywania odrębnej własności lokalu przez najemców w spółdzielniach mieszkaniowych, które przejęły nieodpłatnie zakładowe budynki mieszkalne,
 30. –  opłata od pozwu  o przeniesienie na spółdzielcę odrębnej własności lokalu jest stała i wynosi 30 zł (a nie jak do tej pory – stosunkowa  w kwocie 5% rynkowej wartości lokalu),
 31. sąd rejestrowy ma obowiązek badania zgodności z prawem zgłoszonego do rejestru statutu lub jego zmian,
 32. – walne ma prawo odebrać na rok dodatki do wynagrodzenia tym członkom organów, którzy w sposób udokumentowany narazili spółdzielnię na straty,
 33. lustratorem nie może być osoba pełniąca aktualnie funkcję w organach spółdzielni mieszkaniowych.  Krajowa Rada Spółdzielcza ma obowiązek ujawnia na swojej stronie rejestru lustratorów,
 34. Minister Infrastruktury nadzoruje środki publiczne kierowane do spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli otrzyma ze strony spółdzielców sygnał o niegospodarności w zakresie sposobu wykorzystania tych środków ma obowiązek skierowania do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o przeprowadzenie stosownej kontroli,
 35. – jest też przepis zabezpieczający wprowadzenie proponowanych zmian ustawowych do statutów  i zgłoszenie zmian do rejestru sądowego tak aby zarządy nie mogły zlekceważyć tego obowiązku (co miało już miejsce w przeszłości i uchodziło bezkarnie)

Więcej tutaj:  http://temidacontrasm.info/spoleczny-projekt-ustawy/

************************************************************************************

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

CO Z RADĄ NADZORCZĄ ?

Nie bardzo wiadomo co z Radą Nadzorczą. Od wielu miesięcy nie publikuje w internecie żadnych protokołów z posiedzeń co może świadczyć o braku działalności czyli braku kontroli nad działalnością Spółdzielni.
Już w październiku ubiegłego roku pisaliśmy:
Czytaj dalej

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , , | 5 komentarzy

„UDERZ W STÓŁ …”

„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. To powiedzenie chyba pasuje do reakcji prezesa „Metalowca” na artykuł „Anatomia draństwa – rzecz o spółdzielniach mieszkaniowych”. Artykuł ten ukazał się w 125 numerze „Gazety Obywatelskiej” Kornela Morawieckiego. W „odpowiedzi” prezes „Metalowca” napisał artykuł „Anatomia draństwa” opublikowany w Dodatku Specjalnym  „Gazety Południowej” nr 12/2016. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | 2 komentarze

ZNOWU PODWYŻKA !

Od stycznia  2017 „Metalowiec” serwuje kolejną podwyżkę. W październiku administracje osiedli dostarczyły mieszkańcom pisma z informacją o zwiększeniu opłaty za mieszkanie. Ze względu na formę i treść pisma postanowiliśmy przedstawić ten temat szerszemu ogółowi. Czytaj dalej

Opublikowano Nieruchomości, Organy spółdzielni | Otagowano , , | 1 komentarz

CZYSTKI – CHYBA DNO !

To co się wyrabia w „Metalowcu” można określić tylko słowami „chyba dno”. Pisaliśmy wcześniej o zamiarze wyrzucenia ze Spółdzielni „szkodników” z ul. Grabiszyńskiej. Uzasadnienie zamiaru było tak kiepskie, że myśleliśmy że to tylko jest próba zastraszenia. Jednak musimy przyznać, że myliliśmy się. Rada Nadzorcza zrobiła swoje i wyrzuciła człowieka ze Spółdzielni. Sprawa jest tak paskudna, że postanowiliśmy ją, dla dobra publicznego, przedstawić.
Czytaj dalej

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , , , | 1 komentarz

WOMAK i 800.000 zł

kran2Na temat związków firmy Womak ze Spółdzielnią „Metalowiec” pisaliśmy już niejednokrotnie. Dla przypomnienia Womak ma podpisaną ze Spółdzielnią umowę dzierżawy, a w zamian sfinansuje modernizację pawilonu przy ul. Grabiszyńskiej 240. Przez jakiś czas nie było żadnych nowych informacji. Na zlecenie Womaku firma Budimex stawia pawilon, cicho także w sprawie eksmitowanych właścicieli zakładu fryzjerskiego i „warzywniaka”.
Prace szły do przodu, było cicho i spokojnie aż  tu nagle….
Czytaj dalej

Opublikowano Nieruchomości, Organy spółdzielni | Otagowano , , | 2 komentarze

NIE MA JAK FORSA

banknoty-zlNiektórzy twierdzą, że nie ma jak forsa. Temat pieniędzy jest w wielu spółdzielniach tematem tabu. W wywiadzie udzielonym w 2011 roku Gazecie Wrocławskiej prezes „Metalowca” powiedział, że zawsze podaje wysokość swoich zarobków spółdzielcom jeśli o to pytają. Trochę dalej prezes tłumaczy, że nie powie o swoich zarobkach na zebraniu ale jak ktoś do niego przyjdzie osobiście to zawsze udzieli takiej informacji. Proszę zauważyć, że został użyty czasownik „udzieli” czyli w czasie przyszłym, a nie w czasie przeszłym. Może z tego wynikać, że nikomu jeszcze takiej informacji nie udzielił. Prawdopodobieństwo, że tak było i chyba jest potwierdza zachowanie Rady Nadzorczej w kwestii zarobków prezesa, bowiem to Rada ustala wynagrodzenie zarządu. Otóż, jak wcześniej już pisaliśmy, od dłuższego czasu w sprawozdaniach Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenie permanentnie ukrywa się temat zarobków zarządu. Ukrywając fakt zwiększania zarobków przed Walnym Zgromadzeniem, Rada Nadzorcza czyni swoje sprawozdanie nie do przyjęcia.
Nieprzyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jest bez znaczenia ponieważ w tej spółdzielni nie rodzi żadnych skutków – tak został skonstruowany Statut.
Czytaj dalej

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , , | Skomentuj

CZYSTKI – CORAZ LEPIEJ

kopniak2cCzystki jakie są dokonywane w Spółdzielni to już chyba patologia. Na temat czystek pisaliśmy już we wpisach „PRECZ!” i „PRECZ! CIĄG DALSZY”. We wpisie „SHOW MUST GO ON”, w części dotyczącej wyrzucania spółdzielców, zamieściliśmy zdanie, że teraz kolej na „szkodników” z Grabiszyńskiej 311-315. Nie przypuszczaliśmy wtedy, że nasze słowa się sprawdzą i to szybko. W ostatnim wpisie „KOMEDIA CZY TRAGEDIA”  napisaliśmy:
W swoim wystąpieniu prezes przygotowywał zebranych do dalszych czystek mając na myśli wyrzucenie ze Spółdzielni opozycji z ul. Grabiszyńskiej przy cmentarzu.”
Teraz wiemy, że już wtedy wszystko było przygotowane do przeprowadzenia dalszych czystek w Spółdzielni. Cały proces przeprowadzania czystek jest paskudny, ale w tym ostatnim przypadku organa Spółdzielni przekroczyły chyba wszelkie granice. Czegoś takiego chyba nie było nawet za czasów komuny. Czytaj dalej

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , , | 7 komentarzy

KOMEDIA CZY TRAGEDIA ?

teatrzyk1a3Komedia czy tragedia, tylko to przychodzi nam na myśl po przedstawieniu w dniu 3 października 2016 r.  Sprawdziło się wszystko o czym pisaliśmy we wpisie „SHOW MUST GO ON”. Aby widzowie się nie nudzili reżyserzy spektaklu zadbali o dodatkowe atrakcje.

Czytaj dalej

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , | Skomentuj