KONSULTACJE ?

Image gazeta1a1b_ovw7uj-144x150Mamy konsultacje ?
Jest kolejna reakcja na zmianę prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych. W grudniowym numerze Gazety Południowej ukazał się artykuł “Ogłaszamy konsultacje społeczne”. “Gazeta Południowa” ma  w podtytule “czasopismo wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych” i ukazuje się w nakładzie 21600 egzemplarzy.

Konsultacje ?

Autor artykułu na samym początku  twierdzi, że “zdecydowana większość autorytetów prawniczych – a także naszych członków” uznaje nowelizację ustawy spółdzielczej “za największy bubel ćwierćwiecza”. Naszym zdaniem są to słowa nie mające pokrycia w rzeczywistości i powstały chyba tylko w głowie autora. Dalej czytamy, że “dopóki nie uda się niektórych zapisów zmienić” “musimy dokonać zmiany statutu i regulaminu”

Autor – prawdopodobnie prezes – proponuje dokonać następującej zmiany:

“W rozdziale II. Pożytki poz. 6.6 – Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM „Metalowiec” wprowadzić nowy zapis po wyrazach „będącego członkiem Spółdzielni”:
6.6. Koszty przypadające na dany lokal pomniejszane są o przysługujący udział w dochodach z działalności Spółdzielni tylko dla użytkownika lokalu będącego członkiem
Spółdzielni z uwzględnieniem w szczególności:
– stażu członkowskiego danej nieruchomości/budynku. Lata stażu dla danej nieruchomości/budynku oblicza się, jako średnią ważoną,
– wpłaconych udziałów – proporcjonalnie do ich wartości z uwzględnieniem przeliczenia udziałów wnoszonych przed denominacją (1.01.1994) do wartości obowiązujących przed 9.09.2017 r.”

To jest wszystko co poddano konsultacji. Nie ma żadnych informacji czego dotyczą “pożytki”, dlaczego proponuje się zmianę, co to znaczy “z uwzględnieniem w szczególności” itd.  Tak mają wyglądać “konsultacje”.

Postaramy się chociaż częściowo wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi.

Co to są “pożytki” ?

Co to są “pożytki” wyjaśnia ustęp 6.1 Regulaminu:
6.1. Pożytkiem z działalności Spółdzielni są dochody z nieruchomości lub lokali w danej nieruchomości, których Spółdzielnia jest wyłącznym właścicielem (dotyczy najmu lokali użytkowych, najmu garaży, dzierżaw terenu, bezumownego korzystania z lokali i dzierżaw, reklam).”
Ponieważ proponuje się zapis “koszty przypadające na dany lokal” dotyczy on głównie lokali użytkowych, których Spółdzielnia posiada 157, w tym 9 lokali własnościowych (stan na 31.12.2016). Spółdzielnia posiada 7127 lokali, a więc 157 lokali użytkowych stanowi niewiele ponad 2%.

Naszym zdaniem

1. ostatnia nowelizacja ustawy spółdzielczej nie wymusza zmiany “Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM Metalowiec”
2. proponowana zmiana regulaminu jest na niekorzyść Spółdzielni ponieważ zmniejszy dochody z lokali użytkowych
3. proponowana zmiana jest zaprzeczeniem jednej z podstaw spółdzielczości (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa dla wszystkich spółdzielców są równe) ponieważ preferuje indywidualny interes ok 2% członków Spółdzielni kosztem pozostałych
4. proponowana zmiana jest nieprecyzyjna poprzez określenia “z uwzględnieniem w szczególności”
5. nie ma podstaw prawnych zapis “proporcjonalnie do ich wartości z uwzględnieniem przeliczenia udziałów wnoszonych przed denominacją (1.01.1994) do wartości obowiązujących przed 9.09.2017 r.”
6. “konsultacja społeczna” jest pozorowana ponieważ nie określono terminu, formy i miejsca “konsultacji”
7. uchwalanie “Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM Metalowiec” nie leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia lecz Rady Nadzorczej

Ponieważ propozycja zmiany regulaminu wyszła od organów Spółdzielni chyba warto się przyjrzeć kto jest właścicielem lub dzierżawcą lokalów użytkowych i pozorując demokrację, chce zarobić na wspólnym majątku.

********************************************************************************

Opublikowano Nieruchomości | Otagowano , | Skomentuj

WAŻNA ZMIANA

Image uwaga_zmiana1b_arznpdWażna zmiana została dokonana w art. 27 ustawy o spółdzielni mieszkaniowych. Ponieważ większość komentarzy, dotyczących zmian w prawie spółdzielczym, nie poświęca wiele miejsca artykułowi 27 postanowiliśmy zrobić to my. Musimy przyznać, że treść tego artykułu przedstawiona w ustawie jest napisana w taki sposób, że dla przeciętnego czytelnika może być trudno zrozumiała.

Porównanie

Obecny zapis art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.
3. Przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 241 i art. 26. Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.

Zapis tego samego artykułu przed zmianą

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.
3. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 241 oraz art. 26.

Widzicie Państwo zmianę ?

Jaka zmiana ?

W drugim zdaniu art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zamieniono art. 18 ust. 1 na art. 22 ustawy o własności lokali. Poniżej przedstawiamy treść art 22 ustawy o własności lokali.

Art. 22.

1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,
2) przyjęcie rocznego planu gospodarczego,
3) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,
4) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
5) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,
5a) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej,
6) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,
6a) nabycie nieruchomości,
7) wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16,
8) ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
9) udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych,
10) określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
4. Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Podsumowanie

Uważamy za właściwe powtórzenie i podkreślenie ust. 2 art. 22 ustawy o własności lokali

“Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.”

Jakie czynności przekraczają zakres zwykłego zarządu jest wymienione w ust. 3 art. 22.

Chyba nie powinno być wątpliwości, że dla właścicieli lokali jest to ważna zmiana.

*******************************************************************************

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | 1 komentarz

KOLEJNA PODWYŻKA !

Image pusto_ryedt4-1-150x150KOLEJNA PODWYŻKA to chyba “prezent” Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” w kolejnym Nowym Roku.
W październiku br. administracje osiedli dostarczyły mieszkańcom pisma z informacją o zmianach opłaty za mieszkanie. Sytuacja przypomina tą z października 2016 r. o której pisaliśmy rok temu (“ZNOWU PODWYŻKA“). Naszym zdaniem pismo z tego roku stanowi kolejny “postęp”.
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

JEST REAKCJA

Image gazeta1a1b_ovw7uj-144x150Jak należało się spodziewać jest reakcja prezesa Metalowca na zmianę w ustawach spółdzielczych. Reakcja dosyć szeroka, bo nie tylko na łamach gazety, ale i także na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Oczywiście w oczach prezesa wszystko jest “be”, a w szczególności “be” jest p.senator Lidia Staroń. W najbliższym czasie rozwiniemy ten temat … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , | Skomentuj

WALNE w czerwcu 2017

Image metalowiec_teatrzyk1b-e1504821628957_zuzcu5-150x150Walne w czerwcu 2017 już dawno odbyło się. Nie pisaliśmy o tym z różnych powodów. Postanowiliśmy zająć się tym tematem ponieważ dotarły do nas wiadomości, że do tej pory nie ujawniono protokołów z Walnych Zgromadzeń. Dotarcie do informacji na ten temat zajmie nam trochę czasu i dlatego prosimy o cierpliwość … Czytaj dalej

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , | Skomentuj